Loading Processing...
จำนวนข้อมูล 131 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง (ปปช.07) โครงการจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 146 โล่

ประกาศราคากลาง (ปปช.07) โครงการซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ

ประกาศราคากลาง (ปปช.07) เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นภาพในลักษณะภาพพลิก

จ้างพิมพ์หนังสือแผนการดำเนินงานสุขศึกษาประจำปี 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง (ปปช.07) เรื่อง จัดซื้อวัสดุในการพิมพ์หนังสือ

ประกาศราคากลาง (ปปช 7) เรื่อง จัดจ้างพิมพ์ แนวทางการดำเนินงานฯ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศกองสุขศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศราคากลาง (ปปช.07)

จ้างพิมพ์ชุดการเรียนรู้เพื่อเพื่อป้องกันภาวะอ้วนกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.