Loading Processing...
จำนวนข้อมูล 396 รายการ

จ้างพิมพ์หนังสือแผนการดำเนินงานสุขศึกษาประจำปี 2561

ประกาศราคากลาง (ปปช.07) เรื่อง จัดซื้อวัสดุในการพิมพ์หนังสือ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศกองสุขศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศราคากลาง (ปปช.07)

จ้างพิมพ์ชุดการเรียนรู้เพื่อเพื่อป้องกันภาวะอ้วนกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.hssmoph@gmail.com
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.