Loading Processing...

อันตรายจากอาหารและดื่มน้ำที่เก็บไว้ระหว่างน้ำท่วม

อันตรายจากอาหารและดื่มน้ำที่เก็บไว้ระหว่างน้ำท่วม

 

          อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ เมื่อมีภาวะน้ำท่วม อาหารที่ได้รับจากการบริจาคและอาหารที่เก็บไว้ระหว่างน้ำท่วมเป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลให้อาหารอาจเสียและมีเชื้อราเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอาหารที่เก็บไว้ในที่อับชื้น หรืออาหารชนิดนั้นจมอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น จึงไม่ควรนำอาหารและน้ำดื่มมารับประทาน เพราะสามารถทำให้เราได้รับเชื้อราปนเปื้อนที่มีอยู่ในอาหาร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด และไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น

โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารที่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน

และอาหารกระป๋องที่จมอยู่ในน้ำไม่ควรนำอาหารเหล่านั้นมารับประทาน  

โรคอุจจาระร่วง มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือดหรือมูกปนเลือด อาจมีอาเจียนร่วมด้วยหากมีอาการรุนแรงโดยถ่ายเป็นน้ำคล้าย ๆ น้ำซาวข้าว

โรคอาหารเป็นพิษ มีอาการปวดท้องร่วมกับถ่ายอุจจาระเหลว คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว

โรคบิดมีอาการท้องเสียโดยอุจจาระแต่ละครั้งจะออกไม่มากร่วมกับมีมูกเลือดปนมาในอุจจาระและมักร่วมกับอาการปวดบิด เบ่งเมื่อถ่ายอุจจาระโรคบิดเกิดจากการติดเชื้อชนิดต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และจากการกิน/ดื่มสารพิษ คือ “โรคบิดไม่มีตัว” และ “โรคบิดมีตัว

โรคบิดแบบไม่มีตัว มีอาการเป็นไข้สูงร่วมกับท้องเสียเป็นน้ำประมาณ 1-2 วันจากนั้นปริมาณอุจจาระในแต่ละครั้งจะลดลง ถ่ายบ่อยอุจจาระเปลี่ยนเป็นมูกเลือดปวดท้อง ปวดเบ่งเมื่อถ่ายอุจจาระคลื่นไส้ อาเจียน

โรคบิดอะมีบา ผู้ป่วยมีอาการหลังได้รับเชื้อระยะฟักตัวของโรคประมาณ 7-10 วัน ซึ่งอาการอาจมีอยู่เพียงประมาณ 3-4 วัน หรือเป็นหลายๆสัปดาห์ ระหว่างมีอาการเชื้อจะติดต่อสู่ผู้อื่นได้ผ่านทางอุจจาระของผู้ป่วยเช่นกัน ผู้ป่วยบิดอะมีบาอาจเป็นพาหะโรคได้นานถึงเป็นหลายเดือนหรือเป็นปี

ส่วนโรคไข้ไทฟอยด์(ไข้รากสาดน้อย) สาเหตุเกิดจากเชื้อบักเตรี ซึ่งเป็นเชื้อที่มาจากคนเท่านั้น ไม่มีในสัตว์อื่น ๆ การติดต่อเชื้อมาจากคนที่เป็นพาหะ โดยออกมาทางอุจจาระและปัสสาวะ แล้วปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำดื่มที่สกปรก หรือติดไปกับมือแล้วเข้าสู่ปากของผู้รับเชื้อ เชื้อจะฟักตัว 7-14 วัน แล้วจะเริ่มมีไข้แบบสูงขึ้น ๆ หนาวสั่น ไม่สบาย ปวดท้อง กดท้องแล้วเจ็บ ท้องผูก ปวดหัว มึนงงสับสน

การป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารที่สำคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำต้มสุก หรือน้ำสะอาด และงดรับประทานอาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานานจากช่วงที่มีภาวะ            น้ำท่วม หรืออาหารกระป๋องที่จมอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานาน ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร หรือก่อนกินอาหาร และควรถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน

แหล่งที่มา:สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2555). รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์. 43(2): 17-20.

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ. รายสัปดาห์ ฉบับที่ 87 (12-18 ธ.ค. 2559)

 

 

 

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.