Loading Processing...

แนวทางการสร้างเสริม HL HB และคู่มือลงรหัสโปรแกรมประเมิน

  1. แนวทางการสร้างเสริม HL HB และคู่มือลงรหัสโปรแกรมประเมิน
  2. แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ(ปรับปรุง วันที่ 1 พค. 59)
  3. ตัวอย่าง วิธีลงโปรแกรม excel วิเคราะห์และรายงานผลประเมินHLและHB (กลุ่มวัยทำงาน ปรับปรุง 1 พค. 59)
  4. แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
  5. ตัวอย่าง วิธีลงโปรแกรม excel วิเคราะห์และรายงานผลประเมินHLและHB (กลุ่มเด็ก)

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.hssmoph@gmail.com
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.