Loading Processing...
จำนวนข้อมูล 12 รายการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ค่านิยม

ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 

 

กฏหมายระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ

ผลการดำเนินงานกองสุขศึกษา

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสินค้าและบริการของกองสุขศึกษา

สถิติ/ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ

รายงานประจำปี (Annual Report)กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18730
0-2193-7051

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.