ข้อมูลสื่อด้านสุขภาพที่มีอยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล (ผู้กรอก) นางสาวอิสรี  ตรีกมล          ชื่อหน่วยงาน  สถาบันประสาทวิทยา      กรมการแพทย์      กระทรวงสาธารณสุข
ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ      อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี      จังหวัด นนทบุรี       11000
ชื่อ-สกุล (ผู้ให้บริการสื่อ) นางสาว อิสรี  ตรีกมล      โทรศัพท์ 0-2354-7076-83 ต่อ 2405    โทรสาร 0-2354-7085   E-Mail -
มีทั้งหมด  88 รายการ 
ประเภทสื่อ
ประเภทเรื่อง
เรื่อง
ประเด็นเนื้อหา
ปีที่ผลิตสื่อ
กลุ่มเป้าหมาย
จัดส่งให้หน่วยงาน
สถานะสื่อปัจจุบัน
มีแจกที่หน่วยงาน
มีให้ยืม
มีตัวอย่างให้ดู
หนังสือ
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2554
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ และแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2552
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ และแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
2553
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
2553
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือด
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2549
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
2552
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2550
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2554
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
หนังสือ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
2554
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
แผ่นพับ
โภชนาการ
อาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(สูตรธรรมดา)
- ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การบาดเจ็บที่ศีรษะ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคติดต่อ
ความดันโลหิตสูง -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
คำแนะนำ การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน สำหรับผู้ป่วยผ่านตัดสมอง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
สุขภาพจิต
สุขภาพจิตกับโรคหลอดเลือดสมอง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสุขภาพ
อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
การดูแลผู้ป่วยเจาะคอและการทำแผลเจาะคอ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกระงับปวด -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ความรู้เพื่อการนอนหลับที่ดี
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคเส้นปราสาทส่วนข้อมือถูกกดเบียด
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการให้อาหารทางสายยาง
- ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
เด็กๆ ก็เป็นไมเกรน
- ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารลดเกลือ (จำกัดโซเดียม)
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสุขภาพ
ข้อมูลที่ได้รับสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
Parkinson
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคปวดหลัง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โภชนาการ
อาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (สูตรเบาหวาน)
การนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
การฝังเข็มสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2550
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2550
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกายสมอง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวดหลังบริเวณเอว
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
เวียนศีรษะเสียการทรงตัวการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีกายบริหาร
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางปฏิบัติผู้ป่วยผ่าตัดสมอง
แนวทางปฏิบัติผู้ป่วยผ่าตัดสมอง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการ สธ.
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
อาหารคีโตนทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
อาหารหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคปวดศีรษะไมเกรน
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
อาการเวียนศีรษะ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกายและท่าทางที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมันในเลือด -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคหลอดเลือดสมองแตก
การนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
จะดูแลอย่างไรในผู้ป่วยอัมพาตไม่ให้เกิดแผลกดทับ
การนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2549
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับยาสลบเพื่อการผ่าตัด
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวด...มากแค่ไหน
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางปฏิบัติผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคปวดประสาทใบหน้า
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
สุขภาพจิต
การปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2550
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคอ้วนลงพุง metabolic syndrome
- ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสุขภาพ
การแพ้ยากันชัก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวดศีรษะจากความเครียด
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2548
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
เวียนศีรษะเสียการทรงตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคเวียนศีรษะโดยวิธีกายบริหาร
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ความรู้โรคสมองเสื่อมสำหรับประชาชน
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2546
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ภาวะพร่องฮอร์โมนคอร์ติซอล
- ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2551
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสุขภาพ
สิ่งที่ควรรู้ในการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด ( Antiplatelet )
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การใช้อุปกรณ์ประคองหลังชนิด Lumbosacral -
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
คำแนะนำ การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางปฏิบัติ ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
แนวทางปฏิบัติผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
โครงการลดเวลารอผ่าตัด
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
ความผิดปกติของการสื่อความหมายในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
มัลติเพิลสเคอโรสิส
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารแนะนำ การปฏิบัติตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
คลินิกผู้ป่วยนอก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2555
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
อาการปวดต้นคอ (Neck pain)
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
การเหน็บยากันชัก diazepam ทางทวารหนัก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
หน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคโลหิตจาง
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
การดูแลเด็กสมองพิการ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวดกล้ามเนื้อ Myofacial pain syndrome
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
ประเภทของอาการชัก( Type of Seizure )
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในสถาบันประสาทวิทยา ผู้ป่วย ญาติ
แผ่นพับ
คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสุขภาพ
การหยุดยากันชัก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
โรคไม่ติดต่อ
โรคลมชักในผู้สูงอายุ
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
แผ่นพับ
อื่นๆ
กายภาพบำบัดอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
ความรู้ด้านโรคระบบประสาทและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลอย่างไรกับผู้สูงวัยสมองเสื่อม
การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสำหรับประชาชน
2546
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือประชาชนโรคสมองเสื่อม
การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสำหรับประชาชน
2546
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
โรคไม่ติดต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน
2554
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
โรคไม่ติดต่อ
ส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
คู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพ
Assessment Monitoring in Stroke Fast Track สำหรับพยาบาล
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน
2552
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกต้นคอ
การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ
2548
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
2549
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาโรคลมชัก
การรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก
2550
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผู้สนใจ
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2550
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศและแพทย์ผูสนใจ
ซีดี (CD)
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2550
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซีดี (CD)
ส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2550
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง( อัมพาต อัมพฤกษ์ )สำหรับประชาชน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง( อัมพาต อัมพฤกษ์ )สำหรับประชาชน
2553
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
ซีดี (CD)
โรคไม่ติดต่อ
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2551
แพทย์ทั่วประเทศ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ