“รมช.ต่อพงษ์” ให้รพ.บ้านแพ้วเป็นต้นแบบบริหารค่าแรง 300บาท 15,000บาท ของรัฐบาล

                      “รมช.ต่อพงษ์” ให้รพ.บ้านแพ้วเป็นต้นแบบบริหารค่าแรง 300บาท 15,000บาท ของรัฐบาล

            วันนี้ (28กันยายน 2554) นายต่อพงษ์ ไชย์สาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล เพื่อรับฟังผลสรุปการดำเนินงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการ
 

          นายต่อพงษ์กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของโครงการ 30 บาท  ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ ที่ไทยเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ และสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนไทยทุกคน เริ่มจากงบค่าใช้จ่ายรายหัวจาก 1,200 บาท เป็น2,500 กว่าบาทในปัจจุบัน โดยที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ก็ชื่นชมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างดี วันนี้กำลังท้าทายภาคสังคมให้กลับมาร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาทอีกเช่นเดิม  สาเหตุที่ต้องทำ เนื่องจากต้องการให้ประชาชนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ ได้รับบริการมีคุณภาพ เสมอภาค ซึ่งรัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาล ลงทุนด้านสุขภาพประมาณร้อยละ 12 ของงบประมาณทั้งประเทศ 


 

          นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการขยายบริการของโรงพยาบาล ที่จะเพิ่มจาก 300 เตียง เป็น400เตียง ขอให้มีเป้าหมายให้ชัดเจน มีองค์กรสนับสนุน ประการสำคัญให้คงความเป็นเลิศในการบริการประชาชน ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเชิงรุก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้เจ็บป่วย จะช่วยลดค่ารักษาลงได้ ทั้งนี้การรักษาที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวสะท้อนว่าประชาชนที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงบริการรักษามากขึ้น  เพราะมีหลักประกัน ไม่ได้แปลว่าประชาชนสุขภาพไม่ดี


 

          นายต่อพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลที่เป็นลูกจ้าง ต้องเตรียมแผนรองรับนโยบายของรัฐบาลขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวัน และเพิ่มอัตราเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 15,000บาท ที่จะเริ่มต้นปี2555ขอให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ มั่นใจว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของการดำเนินการตามนโยบายนี้ได้                       


 

               ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับการคัดเลือกจากคณะรัฐมนตรี และมีมติให้ให้เปลี่ยนการบริหารของโรงพยาบาลจากราชการมาเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2543โดยนำจุดเด่นของการบริหารราชการภาครัฐและความอิสระคล่องตัวของภาคเอกชนมาบูรณาการการทำงาน มีกฎหมายคือพระราชบัญญัติองค์กรมหาชน พ.ศ. 2542และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 รองรับและอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข


 

ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ปัจจุบันมีหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 5แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่ 2.สาขาพระราม 3.ศูนย์การแพทย์หลักสาม 4.ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง และ5.สาขาหลักห้า และมีสาขาในกทม.และนนทบุรีอีก 4 แห่ง ได้แก่ 1.เปิดโรงพยาบาลสาขาพร้อมมิตร สุขุมวิท 39เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วย 2.ศูนย์ล้างไตที่ วงเวียนใหญ่ 3.ศูนย์การแพทย์และทันตกรรม ที่อาคาร เอและบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา จ.นนทบุรี และ4.ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   และกำลังจะเปิดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย


 

แหล่งข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เผยแพร่/ผู้ประกาศ : งานพัฒนาการสื่อสารสุขภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จำนวนการเข้าชม : 205 ครั้ง