โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถานศึกษา “สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถานศึกษา

“สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ใส่ใจสุขภาพ”

ภายใต้โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในสถานศึกษา “สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม สุขบัญญัติแห่งชาติขึ้น สนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย และโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทห่างไกล  เพื่อมุ่งหวังให้ครู  ผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษา สามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและนำไปใช้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนเกิดแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กและเยาวชนที่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสามารถใช้ร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงด้วยการส่งเสริมให้มีการสร้างระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกด้วยการใช้สื่อที่สอดคล้อง ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และถ่ายทอดการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนสุขบัญญัติในสถานศึกษา

2.       เพื่อให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

3.       เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษาตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 ครูและนักเรียนในสถานศึกษา  334   แห่ง ในจังหวัดเป้าหมาย 

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

         1.   ทบทวนองค์ความรู้ สื่อสุขศึกษาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

              2.   จัดทำกรอบเนื้อหาและจัดทำหลักสูตรการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง

สุขบัญญัติแห่งชาติ สำหรับเครือข่ายสุขภาพในสถานศึกษา

              3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ    

วันที่ 22 มกราคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ        

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2553   ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

5.  ส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติในสถานศึกษาและชุมชน

                6.   ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการ

  ขอเชิญ Download ข้อมูลโครงการ   

* กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ

                       วันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี
* กรอบการทำงาน ตามข้อตกลงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                                เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ  วันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

* กำหนดการประชุม

* ภาพการประชุม

* เอกสารประกอบการประชุม

* หัวข้อเรื่องและประเด็นเนื้อหา

* กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ

                       วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

* แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 
วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
* เงื่อนไขการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการอบรมฯ

        สามารถ Download ได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
ประเภทของภาพชนิดต่างๆ   คลิ๊กที่นี่ --> http://110.164.197.190/dl/typepic.rar

สุขบัญญัติแห่งชาติ  คลิ๊กที่นี่ -->     http://110.164.197.190/dl/sukbunyut.zip

 รายละเอียดการจัดเตรียมบท scrip  คลิ๊กที่นี่ -->     http://110.164.197.190/dl/script.doc

 

 

 

ผู้เผยแพร่/ผู้ประกาศ : กองสุขศึกษา  
จำนวนการเข้าชม : 1,593 ครั้ง
www.hed.go.th เว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ/ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
Download : 03Feb201022-AttachFileกรอบการทำงาน.ppt

Download : 03Feb201012-AttachFileกำหนดการประชุม 22 มค 53.doc

Download : 03Feb201039-AttachFileภาพการประชุม.jpg

Download : 03Feb201023-AttachFileการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์.ppt

Download : 03Feb201039-AttachFileการจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน.ppt

Download : 03Feb201022-AttachFileการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์.ppt

Download : 03Feb201040-AttachFileการวางและเขียนโครงเรื่อง.ppt

Download : 03Feb201026-AttachFileขนาดภาพ.ppt

Download : 03Feb201016-AttachFileเทคนิคการจัดวางงพื้นที่ของภาพ.ppt

Download : 03Feb201038-AttachFileลำดับของการถ่ายภาพ2.rar

Download : 03Feb201009-AttachFileหัวข้อเรื่องและประเด็นเนื้อหา E-book.doc

Download : 03Feb201044-AttachFileแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม.doc

Download : 03Feb201007-AttachFileเงื่อนไขการเบิกจ่าย.doc

Download : 04Feb201045-AttachFileสิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการอบรม.doc

Download : 12Mar201036-AttachFileNEW_ความคิดเห็น_ร่างเนื้อหา_E-book.doc

Download : 12Mar201011-AttachFileNEW_ทำเนียบ_e-book_31_โรงเรียน.doc

Download : 12Mar201007-AttachFileNEWรายชื่อผู้ส่งงานร่างต้นฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์_สุขบัญญัติแห่งชาติ.doc