ผลการวิจัยระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดนก

บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยวางระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดนกให้มีการไหลผ่านข้อมูลการเฝ้าระวัง การจัดการข้อมูล การบริหารข้อมูล และการนำข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทีมดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ให้สามารถวางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรม จัดทำข้อมูล วางระบบและเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งมีการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันไข้หวัดนกได้ทุกระดับ  เป็นการศึกษานำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม

                                ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ที่ได้กำหนดเครื่องมือการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ที่นำเนื้อหาและประเด็นสำคัญมาจากคู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของกองสุขศึกษา จำแนกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้    1) ดัชนีสถานการณ์ทั่วไป 2) ดัชนีสถานการณ์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก 3) ดัชนีสถานการณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก 4) ดัชนีความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก 5) ดัชนีสุขภาพจิตเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัดนก ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติดังนี้ 1) มีข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันกับสถานการณ์ 2) เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพรวม ครอบคลุมพื้นที่เป็นปัญหา 3) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมีฐานข้อมูลเดียวกัน 4) มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการดำเนินงานสุขศึกษาในเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก 5) มีข้อมูลในการนำเสนอผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และข้อมูลการแจ้งเตือนการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

จากการศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการวางระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดนกจากพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดตามขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรม โดยคณะทำงานส่วนกลางและพื้นที่ร่วมกำหนดปัญหาที่ต้องการเฝ้าระวังฯ เครื่องมือเฝ้าระวังฯ ตัวชี้วัด ช่วงเวลาและรูปแบบวิธีการเฝ้าระวังฯ ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 2) การดำเนินการเฝ้าระวังฯ โดยคณะทำงานในพื้นที่ร่วมกันกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบเฝ้าระวังฯ ชี้แจงทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลการเฝ้าระวังฯ และตรวจสอบความถูกต้อง 3) การจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. และการจัดการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับตำบล โดย

คณะทำงานในพื้นที่ จัดทำ Template, Code book บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล Attach file ด้วย

E-mail ถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ ส่วนกลาง (กองสุขศึกษา)    แปลผลข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง และวางแผนดำเนินการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพื้นที่ระดับตำบล 4) การบริหารจัดการข้อมูลระดับอำเภอ โดย คณะทำงานพื้นที่ ประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากตำบล ประมวลผลข้อมูลระดับอำเภอ Attach file ด้วย E-mail ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แปลผลข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง และวางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพื้นที่ระดับอำเภอ 5) การบริหารจัดการข้อมูลระดับจังหวัด คณะทำงานในพื้นที่ ประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากอำเภอประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด Attach file ด้วย E-mail  ถึงส่วนกลาง (กองสุขศึกษา) ประมวลผลและแปลข้อมูลระดับจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องและวางแผนดำเนินการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด 6) การบริหารจัดการข้อมูลระดับประเทศ คณะทำงานส่วนกลางประสานข้อมูล ระดับตำบล และจังหวัดประมวลผล และแปลผลข้อมูลระดับประเทศ เผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ประเมินผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ    เพื่อพัฒนาคุณภาพและการขยายผล

                                ดังนั้นรูปแบบระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยกรอบแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดและพัฒนาขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุกในประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของพื้นที่ให้ครอบคลุมต่อไป


Download : 06Feb2008-Simage-ผลการวิจัยระบบเฝ้าระวัง1234.rar